Art/Underart: Salmonella spp.
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen D. E. Salmon.
Artepitet: spp. (species i pl.) betecknar många olika arter (inom genus Salmonella i detta fall).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Salmonella
Typstam: Se individuella underarter.
Makromorfologi (lukt): Medelstora kolonier (2-4 mm i diameter).
Mikromorfologi: Raka stavar (0,7-1,5 x 2,0-5,0 µm). De flesta stammar är rörliga med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas - vätesulfid (H2S) +.
Biokemiska tester: Citrat +, metylrött +, Voges-Proskauer -.
Spec. egenskaper: Se individuella underarter.
Specialmedia:
Sjukdom:Se individuella underarter.
Värddjur: Se individuella underarter.
Sjukdomsbild: Se individuella underarter.
16S rRNA-sekvens:  -
Taxonomi/fylogeni: Det finns två taxonomiska system för genus Salmonella. Enligt det gamla systemet ansågs genus Salmonella bestå av sju olika arter, men med moderna taxonomiska metoder har man funnit att fem av dessa bör sammanföras till en art (Salmonella enterica) och enligt det nya systemet består genus Salmonella av följande tre arter: Salmonella bongori, Salmonella enterica och (Salmonella subterranea). Den sistnämda är skriven inom parenteser därför att vissa forskare anser att Salmonella subterranea inte ska tillhöra genus Salmonella utan snarare genus Escherichia.

I det nya systemet är de fem "gamla arterna" överförda till olika serovarer och ska då heta t.ex. Salmonella enterica subsp. enterica, serovar Enteritidis o.s.v. Om man i en vetenskaplig text har skrivit ut artnamnet på ett korrekt sätt (som ovan), så räcker det att sedan skriva Salmonella Enteritidis. Observera att serovarbeteckningen alltid ska skrivas med stor bokstav och ej kursiveras.

Av salmonellaarter är det endast Salmonella enterica, som är upptagen i VetBact och för ytterligare uppdelning i underarter och serovarer, se Salmonella enterica.

Man har i stor utsträckning övergivit det gamla taxonomiska systemet och vi rekommenderar starkt att man använder det nya systemet.
Länk: Salmonella nomenclature
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet