Visa alla termer

Taxonomi, Mollikuternas (mykoplasmernas)

Mollikuternas (mykoplasmernas) taxonomi

Fig. 136:1. Mollikuternas (Mykoplasmernas) nya taxonomi. Röda taxa representerar nya namn. Gröna namn representerar taxa där namnen inte har ändrats och som tillhör samma högre taxon som tidigare. Gula namn representerar taxa där namnen inte har ändrats, men som har placerat inom ett annat högre taxon än tidigare. Veterinärmedicinskt viktiga släkten är under­strukna. Observera att alla högre taxa inom fylumet Mycoplasmatota ej finns med i denna figur. - Klicka på bilden för att förstora den.

Mollikuternas (mykoplasmernas) taxonomi

Fig. 136:2. Arter av mollikuter (mykoplasmer) med betydelse inom veterinärmedicin. Överst i varje ruta står namnet på de olika släktena och under släktnamnet följer de olika artnamnen. Samma färgkodning används i Fig. 136:2 som i Fig. 136:1. Alla arter i figuren finns med på VetBact, men A. laidlawii har dock inte så stor veterinär­medicinsk betydelse. - Klicka på bilden för att förstora den.

Inledning

Mollikuternas (mykoplasmernas) taxonomi har tidigare varit kontro­versiell eftersom den inte har återspeglat deras fylogeni d.v.s. deras naturliga släktskap. Nu har en kanadensisk och en israelisk forskargrupp gjort en omfattande studie baserad på helgenomsek­venseringar där man också har föreslagit en genomgripande revidering av mollikuternas taxonomi (se referens 1 nedan). Senare har man också infört nya fylumnamn och mollicuterna, hör nu till fylumet Mycoplasmatota, som tidigare hette  Tenericutes (se referens 2 nedan).

Den reviderade taxonomin

I den reviderade taxonomin har man infört en ny ordning, nämligen Mycoplasmoi­dales, som omfattar de nya familjerna Myco­plasmoi­daceae och Metamycoplasmataceae. Familjen Myco­plasmoi­daceae inne­håller de nya släktena Malacoplasma och Mycoplasmoides samt släktena Eperythrozoon och Ureaplasma. Släktet Eperythrozoon försökte man tidigare överföra till släktet Mycoplasma, när man förstod att dessa organismer inte är rickettsier. Genusnamnet Eperythrozoon har dock prioritet och därför bör dessa organismer fortfarande ha kvar det ursprungliga genusnamnet, trots att de tillhör klassen Mollicutes. Familjen Metamycoplasmataceae innehåller de nya släktena Mesomycoplasma, Metamycoplasma och Myco­plasmop­sis.

De enda tidigare kallade mykoplasmerna, som fortfarande hör till ordningen Mycoplasmatales, är de som tillhör den s.k. mycoides-gruppen. Detta är bra, eftersom man i den gruppen hittar de viktigaste "mykoplasmerna" ur veterinärmedicinsk och global synvinkel. Nu ska man alltså bara använda begreppet "mykoplasma" som trivialnamn om man avser organismer, som hör till det reviderade genuset Mycoplasma. I annat fall, bör man använda begreppet "mollikuter".  Släktena Spiroplasma, Entomoplasma och Mesoplasma hörde tidigare till ordningen Entomoplasmatales. För att betona det nära släktskapet med mycoides-gruppens mykoplasmer, bör de dock placeras under ordningen Mycoplasmatales. Släktena Spiroplasma, Entomoplasma och Mesoplasma har knappast någon betydelse inom veterinärmedicinen, men egentligen borde de två senare kanske placeras inom de två familjer (Entomoplasmataceae resp. Mesoplasmataceae) under ordningen Mycoplasmatales.

Sammanfattning

Den nya taxonomin för mollikuterna kommer nog att ställa till med en del missförstånd och orsaka förvirring eftersom de fem nya släktnamnen är så lika varandra. På lite längre sikt kommer dock den nya taxonomin att vara ett stöd för de som är intresserade av sambanden mellan de olika organismerna inom denna intressanta bakteriegrupp.

Referenser

1. Gupta RS, Sawnani S, Adeolu M et al. 2018. Phylogenetic framework for the phylum Tenericutes based on genome sequence data: proposal for the creation of a new order Mycoplasmoidales ord. nov., containing two new families Mycoplasmoidaceae fam. nov. and Metamycoplasmataceae fam. nov. harbouring Eperythrozoon, Ureaplasma and five novel genera. Antonie van Leeuwenhoek 111:1583–1630.

2. Oren A & Garrity GM. 2021. Valid publication of the names of forty-two phyla of prokaryotes. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 71(10):005056.

 

 

 

 

Uppdaterad: 2023-04-12.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet